gra planszowa Retro Reporter

Nauka i technika

Dodano: 20.01.2013

Rewelacyjny pokaz filmu barwnego był sensacją uroczystego otwarcia Muzeum Przemysłu i Techniki

Z Warszawy donosi (Mt). W sobotę nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowoutworzonego muzeum przemysłu i techniki, co zapowiadaliśmy już na łamach "I. K. C.".  Uroczystość, jaka poprzedziła poświęcenie pomieszczeń zbiorów muzealnych, odbyła się w południe, w wielkiej sali muzeum przemysłu i rolnictwa, która wypełniła się najwybitniejszymi przedstawicielami nauk technicznych oraz praktyków, którzy zjawili się gremjalnie, celem uczczenia swego święta. W uroczystości wzięli udział najwyżsi dostojnicy Państwa z Panem Prezydentem R. P., prezesem r. min. J. Jędrzejewiczem, ministrami: Zarzyckim i Butkiewiczem na czele, J. Em. ks. kardynał Kakowski, który następnie dokonał poświęcenia, przedstawiciele wojska, władz rządowych i miejskich. Akademję zagaił, witając wszystkich zebranych prezes muzeum przemysłu i rolnictwa, prof. Antoni Ponikowski. Następnie zabrał głos p. premjer Jędrzejewicz, który omówiwszy w ogólnych słowach znaczenie prac uczonego technika inżyniera, dał wyraz swego głębokiego zrozumienia dla postępu w technice. Krótkie przemówienie swoje zakończył p. premjer życzeniem owocnej pracy dla nowopowstałej, ważnej placówki. Prezydent miasta Warszawy i prezes rady muzeum przemysłu i techniki inż. Z. Słomiński wezwał zebranych do uczczenia przez powstanie pamięci inicjatora pierwszego, kierownika muzeum przemysłu śp. inż. P. Miączyńsklego. Rektor politechniki warszawskiej prof. E. Warchałowski omówił znaczenie nowej placówki dla młodzieży, która wiele skorzysta, posługując się w nauce pomocami zgromadzonemi w muzeum. Prezes zarządu muzeum przemysłu i techniki, dyr, St Śledziński wyjaśnił, że rok 1924 jest początkiem gromadzenia zbiorów, gdy min. spraw wojsk, zakupując materjały techniczne i sprzęt wojenny. zażądało od dostawców, aby wzory tych materjałów były min. dostarczane.
W ten sposób utworzyła się pierwsza kolekcja interesujących eksponatów. Na zakończenie akademji inż. K. Jackowski, dyrektor muzeum, wygłosił reterat o zorganizowanej przez siebie instytucji. W przerwie pomiędzy akademią a zwiedzeniem muzeum odbył się pokaz filmu o barwach naturalnych, polskiego wynalazku Jana i Zbigniewa Szczepaników. Pokaz tego filmu był rewelacją dla licznie zgromadzonych przedstawicieli świata technicznego. Przyglądał mu się z niezmiernem zainteresowaniem P. Prezydent R. P. i  członkowie rządu z p. pretnjerem na czele. Co chwilę przerywano wyświetlanie filmu entuzjastycznemi oklaskami, które były wyrazem podziwu widzów. Dzięki polskiemu wynalazkowi Szczepaników, film oddaje z całą dokładnością wszelkie barwy i odcienia. Zaczęto od pokazania przeciętnego pleneru. Efekty zręcznie stopniowano aż do momentu przedstawienia barwnego obrazu wiązanek różnokolorowego kwiecia. Film Szczepaników oddaje nawet najsubtelniejsze odcienie barw kwiatów,
a nawet mieniące się upierzenie egzotycznego ptactwa. Te ostatnie obrazki pokazano ze zdjęć z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Pokaz kolorowego filmu Szczepaników wywarł głebokie wrażenie na wszystkich, szczególne  zainteresowanie wzbudzając wśród fachowców. Po poświęceniu pomieszczeń muzeum przez J. Em. ks. kardynała Kakowskiego, Prezydent wraz z otoczeniem oraz zaproszeni goście zwiedzili nowootwarte muzeum.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl