gra planszowa Retro Reporter

Mniejszość żydowska

14.08.2013
W jednym z dzienników  żydowskich ukazał się przed tygodniem nekrolog, donoszący o śmierci kupca nalewkowskiego, p. Izaaka Szpigla. Była tam mowa o  krótkich lecz ciężkich cierpieniach, o żonie, pogrążonej w nieutulonym smutku i o obrzędach  pogrzebowych.

P. Szpigiel, który cieszy się kwitnącem zdrowiem, po  przeczytaniu tego anonsu złapał się za głowę i pobiegł do  administracji dziennika. Pokazano mu w księgach, że nekrolog był zgóry zapłacony, lecz kto sobie pozwolił na tak złośliwy figiel, nikt nie mógł objaśnić.
14.08.2013
Od trzech dni ludność  żydowska z okolic Powązek żyje pod znakiem najwyższego zdenerwowania. Przy ul. Powązkowskiej 37 mieści się lokal organizacji sjonistycznej, która ostatnio utworzyła koło sportowe dla  młodzieży, uczęszczającej do klubu. Gdy we środę wieczorem sekretarz tej organizacji, p. Mojżesz Pierzanka, pirzyszedł do biura, zastał lokal zdemolowany, krzesła
połamane, szuflady powyciągane. Stwierdził pozatem brak księgi protokułów, kwitarjuszy, blankietów listowych i, co najważniejsze, wszystkich przyrządów sportowych, zakupionych ze składek.
10.08.2013
W domu Nr. 27 przy ul.  Ogrodowej, znajduje się bóżnica, z której korzystają mieszkańcy  
sąsiednich domów. Tuż obok, w domu Nr. 25 usadowili się misjonarze, t. zw/ Żydzi .- ewangeliczni i rozpoczęli propagandę.

Na tem tle, pomiędzy zwolennikami świętowania soboty a propagatorami niedzieli doszło do poważnych nieporozumień i bójek. Tylko dzięki interwencji policji zabezpieczono ulicę 
Ogrodową przed grozą walk sekciarskich. „Gabaje" z bóżnicy  wystąpili do władz z prośbą o  przeniesienie siedziby misjonarzy amerykańskich do innego lokalu.
15.04.2013
Przed kilkoma miesiącami, towarzystwo „Tarbut", mające za zadanie krzewienie języka hebrajskiego wśród Żydów, założyło przy ul. Ząbkowskiej 11 na Pradze wzorową szkolę z wykładowym językiem hebrajskim. Do szkoły tej przeniosły się liczne dzieci, które przedtem kształciły się w szkole prywatnej. Kierownik tej szkoły, straciwszy poważny dochód, niejednokrotnie odgrażał się, że potrafi zemścić się na konkurencji, która pozbawiła go chleba.
Wczoraj rano, gdy dziatwa jak zwykle przyszła do szkoły, znalazła lokal zupełnie zdemolowany.

Wszystkie szyby były wybite, kałamarze potłuczone, a czarne strugi atramentu obficie zalewały nietylko podłogę lecz i ściany. Dziatwa wróciła z rozpaczą do domu, zawiadamiając rodziców o pogromie szkoły.

Wypadek wywołał wielke wzburzę nie wśród żydowskiej ludności Pragi, która przypuszcza, że lokal został zdemolowany przez właściciela szkoły prywatnej. 
15.04.2013
Pasażerowie pociągu lwowskiego dchodzącego wieczorem z Warszawy mieli nielada sensację. Wsiadł, bowiem do pociągu zwolennik cadyka z Kiernozi, Abram Milenband, kupiec łódzki, który udawał się do Lublina. Zgodnie z tradycją nie mógłby taki podróżnik zasnąć w przedziale  
wagonu, gdyby na drzwiach tego przedziału nie umieścił tak zw. mezuzy. Jest to pergaminowy zwój z  napisaną modlitwą, umieszczony w metalowej tubce. Wyjąwszy z kieszeni mezuzę i dwie pluskiewki, przybił, pergamin do drzwi zamykanych od strony korytarza. Zadowolony z pobożnego uczynku, ułożył się na ławce i zasnął snem sprawiedliwego.
Wielkie jednak było rozczarowanie  pobożnego kupca, gdy po godzinie ocknął się i stwierdził brak mezuzy.  Dopiero pod koniec podróży dowiedział się, iż mezuzę zabrał inny kupiec również  pobożny, mianowicie niejaki Samuel Rożen z Lublina, który chciał również spokojnie spać.
29.03.2013
Kol Nidrej w synagodze na Tłomackiem
W niektórych dzielnicach  miasta widać wszędzie pozamykane sklepiki, opustoszała większość straganów za Żelazną Bramą. — Co to jest? Dlaczego? — Święta żydowskie. Sądny dzień — słyszę wyjaśnienie.
[...]
Rozpoczyna się nabożeństwo. Śpiewa chór młodych chłopców, wysokiemi, cienkiemi głosami i śpiewa kantor Kusewicki. W pewnym momencie następuje kazanie. Wygłasza je w języku polskim
prof. Szorr.
[...]
Wreszcie kończy się kazanie. Na nowo rozpoczynają się śpiewy. Między jedną pieśnią a drugą słychać głośny, szybki, monotonny szept modlitw. Niektórzy zaczynają się gorliwie, miarowo kołysać nad rozłożonemi modlitewnikami. Po chwili znów rozbrzmiewa śpiew. Kantor Kusewicki śpiewa pięknym, silnym i dziwnie miękim głosom, takim głosem, o którym mówi się, że jest aksamitny, śpiewa smutną, o niezrozumiałych dla mnie słowach, rzewną, o ładnej i jakoś niesamowitej  jednostajnej melodji pieśń Kol - Nidrej.
m..k.
29.03.2013
W Warszawie istnieją dwa żydowskietowarzystwa pogrzebowe: „Ostatnia Posługa , a drugie „Wieczność",założone przez popularnego bardzo wśród żydów „królanieboszczyków", Moryca Pinkerta. Na tle konkurencji obutowarzystw dochodzi często do zajść. Popularniejszy jest jednakMoryc Pinkert i ubiegłej niedzieli towarzystwo Pinkerta urządziło15 pogrzebów, zaś „Ostatnia Posługa tylko trzy. Na tem tlepowstało zajście na cmentarzu, zakończone krwawą bójkąkarawaniarzy. Bito się laskami i nożami. Bójka trwała przeszłogodzinę, a kiedy wreszcie wezwano pogotowie, opatrzyło ono 6rannych karawaniarzy. „Przy okazji" potłuczonoszyby w kancelarji cmentarza i w domuprzedpogrzebowym. Dopiero przybyły oddział 15 policjantówprzywrócił porządek i grabarze tow. „Wieczność" mogli bezprzeszkód dokończyć pogrzebu!...
11.03.2013
Znana jest opowieść o sześciu klasach pogrzebów, istniejących za dawnych dobrych czasów w przedwojennej Rosji. Urządzenie pogrzebu I klasy odbywało się w atmosferze niezwykłej pompy. Był tam i generał, obwieszony orderami, odprowadzający trumnę aż do grobu, były i klatki z ptaszkami śpiewającemi w domu przedpogrzebowym, były mowy i t. p.
07.03.2013
Na tle zajść w Palestynie rozegrały sie w sobotę zajścia w Warszawie. Walczą tam dwie strony: syjonistyczne stronnictwo robotnicze Poalej-syjon z faszystami syjonistycznymi tzw. rewizjoniści. Gdy Poalej-syjoniści urządzają w Palestynie strajki, likwidują je rewizjoniści, którzy z miejsca zastępują strajkujących. W związku z tem Poalej-syjoniści w Warszawie zwołali wiec protestacyjny do lokalu kina „Fama“ przy ul. Przejazd przeciwko postępowaniu rewizjonistów.
27.01.2013
Wśród warszawskich rzemieślników: kamaszników, szewców itp. istnieje od dłuższego czasu zatarg na tle konkurencyjnem. Poszczególne Związki zawodowe, głównie o  radykalnych zabarwieniach, szykanują poszczególne warsztaty, powodując coraz liczniejsze starcia.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl